Panasonic garantinės sąlygos

1. Gamintojas garantuoja nepriekaištingą savo gaminių kokybę. Garantiniu laikotarpiu pardavėjas nemokamai pašalina gedimus atsiradusius dėl gamintojo kaltės, pakeičia įrenginį į naują arba grąžina už įrenginį sumokėtus pinigus įvertinę aplinkybes ir priėmę sprendimą savo nuožiūra. Garantija suteikiama tik tuo atveju, jeigu įrenginio montavimo, paleidimo –derinimo darbus atliko Panasonic  sertifikuota įmonė, vadovaudamasi nustatytais reikalavimais. Garantinius techninio aptarnavimo darbus turi teisę atlikti tik specialiai Panasonic įmonėje apmokyti ir atestuoti techninės tarnybos darbuotojai.

2. Šilumos siurbliams, talpoms, automatinio valdymo ir reguliavimo įtaisams bei kitiems Panasonic įtaisams suteikiamas 24 mėnesių garantinis laikotarpis (šilumos siurblio kompresoriui 60 mėnesių, pasibaigus 24mėn garantiniam laikotarpiui gamintojas kompensuoja tik kompresorių), su sąlyga, kad po kiekvieno šildymo sezono yra atliktas įrangos techninis aptarnavimas, kuris nėra garantinio aptarnavimo dalis(garantinė prievolė) ir kurį ĮMONĖ atlieka VARTOTOJUI pagal nustatytus įkainius. Tuo tikslu Panasonic rekomenduoja pasirašyti aptarnavimo sutartį su įgaliotomis įmonėmis. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos įrenginio paleidimo dienos, bet ne vėliau kaip po trijų mėnesių nuo įrenginio pirkimo dienos. Jei įrenginys paleistas (t.y. atiduotas eksploatuoti VARTOTOJUI) vėliau negu po 3 mėn. nuo jo pirkimo datos, tai garantijos terminas atitinkamai trumpinamas tokiu terminu, kuris praėjo po 3 mėn. nuo pirkimo iki įrenginių paleidimo datos.

3. Papildomos garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas ir neatnaujinamas.

4. Prašymas atlikti techninį aptarnavimą ir remontą garantinio laikotarpio metu gali būti pateiktas Panasonic įgaliotai įmonei, kuri atliko įrenginio montavimo ir / arba paleidimo ir derinimo darbus.

5. Garantija netaikoma visiems defektams ir gedimams, kuriuos sukėlė:

- Netinkamas šaltnešio linijos įrengimas.

- Netinkamas dujų slėgis, kurio dydžiai neatitinka techninėje dokumentacijoje nurodytų reikšmių;

- Atmosferos, chemijos ir elektros veiksniai ( pvz., elektros srovės įtampos svyravimai);

- Klaidos projektuojant ir statant pastatus bei įrengimus;

- Korozija (jeigu jos kilimo priežasčių neįmanoma paaiškinti jau egzistuojančiu defektu, už kurį būtų atsakinga įrengimus sumontavusi firma);

- Netinkamai įrengtas lauko blokas, netinkamai parinktas vandens šildytuvas;

- Netinkamas įrengimų aptarnavimas ar neprofesionalus elgesys su jais;

- Nešvarumai katilinėje , dulkės, aerozoliai, agresyvi cheminė aplinka ir t.t.;

- Monoblok įrenginių pažeidimams, kuriuos sukėlė netinkamas termofikatas t.y nebuvo užpildyta neužšąlančiu skysčiu( Monoblok įrenginių hidraulinę dalį PRIVALOMA užpildyti neužšąlančiu skysčiu);

- Netinkama termofikacinio vandens šildymo sistema ir armatūra;

-Netinkamas elektros tiekimas (įtampų svyravimai)

6. Garantija netaikoma dužioms detalėms, pvz., iš stiklo arba plastiko, įvairioms lemputėms ir pan. Garantiniu laikotarpiu sugedusios detalės remontuojamos arba keičiamos naujomis. Pakeistos sugedusios detalės tampa firmos nuosavybe.